Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu we współpracy z Zakładem Pedagogiki

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie

ZAPRASZAJĄ

na IV konferencję naukowo-szkoleniową,

z okazji 30-lecia istnienia Stowarzyszenia, pt.

Uczniowie z uszkodzeniem słuchu w przedszkolu i szkole – wczoraj, dziś, jutro….  

 

Miejsce:

Kampus Politechniczny PANS w Krośnie (aula);

Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno;

Data: 27 maja 2023r.  w godzinach 9.00 – 16.00;

W programie konferencji wykłady i warsztaty związane z funkcjonowaniem dzieci z uszkodzeniem słuchu w środowisku edukacyjnym.

Rejestracja uczestników od godz. 8.30;

Udział w konferencji jest bezpłatny. Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszenia na mail: wadasluchu.konferencja@gmail.com   do 23 maja 2023 roku.

Na formularzu zgłoszeniowym prosimy o wpisanie numeru wybranego warsztatu w każdej sesji. /formularz wystarczy wypełnić komputerowo/;

Plan konferencji;

Przewidziany jest catering /w tym ciepły posiłek/ oraz stoiska promocyjne.

Szczegóły i informacje pod nr tel.: 13 43 78 259; 507 144 062;

Program części warsztatowej:

Sesja I od 14.00 do 14.55

1A. dr Małgorzata Zaborniak – Sobczak –  Opinie i orzeczenia w szkolnej rzeczywistości – dostosowania warunków do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z uszkodzeniem słuchu.

Celem warsztatu jest analiza opinii i orzeczeń dzieci i uczniów z uszkodzeniem słuchu ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy funkcjonalnej dziecka / ucznia. Na tej podstawie uczestnicy warsztatów opracują i przedyskutują, pod okiem surdopedagoga, warunki i formy wsparcia, umożliwiające realizację indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka / ucznia, określą cele rozwojowe i terapeutyczne do realizacji podczas zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych, zajęć rewalidacyjnych. 

2A. dr Janusz Boczar – Wybrane formy i metody wspierania muzycznego rozwoju dziecka

Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli i rodziców o charakterze praktycznym, skoncentrowane na ukazaniu sposobów wykorzystania autorskich metod i form pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W czasie spotkania ukazana zostanie waga wspólnego muzykowania z dzieckiem jako czynnika  sprzyjającego jego rozwojowi. Prowadzący zajęcia podzieli się swoim 30-letnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć muzyczno-rytmicznych z dziećmi w oparciu o autorskie utwory dla dzieci.

3A. dr Katarzyna Ita Bieńkowska – Funkcjonowanie społeczne uczniów z uszkodzeniem słuchu.

W czasie warsztatów będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie jak skutecznie pomóc uczniom z uszkodzeniem słuchu w przedszkolu i szkole. Uczestnicy warsztatu doświadczają trudności związanych ze słyszeniem, komunikowaniem się i funkcjonowaniem społecznym dzieci z uszkodzeniem słuchu.

4A. dr Barbara Nawolska – Praktyczne aspekty edukacji matematycznej uczniów  z uszkodzeniem słuchu.

Warsztat ma wymiar praktyczny – w czasie jego trwania autorka wskaże wartość aktywizacji matematycznej dzieci, stosowania regularności matematycznych oraz wykorzystywania różnorodnych błędów w procesie uczenia dzieci matematyki. Podzieli się 15 letnim doświadczeniem w poznawaniu języka matematyki przez dzieci z uszkodzeniem słuchu.

5A. mgr Katarzyna Skrobek  Chmurska – Uczeń, który słyszy a nie słucha – uczniowie z centralnymi zaburzeniami słuchu.

Warsztat przybliży, czym są centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD)  i na czym polega diagnoza różnicowa. Jakie są czynniki ryzyka CAPD. Uporządkuje aspekty terapeutyczne i dobór metod terapii, w tym trening Neuroflow. Spotkanie uwzględni praktyczne podejście do trudności szkolnych z uwzględnieniem specyfiki przedmiotów szkolnych. Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki postępowania uczniem z CAPD.

Sesja II od 15.00 do 15.55

1B. dr Małgorzata Zaborniak – Sobczak –  Opinie i orzeczenia w szkolnej rzeczywistości – dostosowania warunków do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z uszkodzeniem słuchu.

2B. dr Janusz Boczar – Wybrane formy i metody wspierania muzycznego rozwoju dziecka.

3B. dr Katarzyna Ita Bieńkowska – Funkcjonowanie społeczne uczniów z uszkodzeniem słuchu.

4B. dr Barbara Nawolska – Praktyczne aspekty edukacji matematycznej uczniów z uszkodzeniem słuchu.

5B. mgr Katarzyna Skrobek  Chmurska – Uczeń, który słyszy a nie słucha – uczniowie z centralnymi zaburzeniami słuchu. 

Wsparcie dla Ukrainy:

Dla osób chętnych istnieje możliwość wsparcia zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia ,,Słyszę z implantem” z Winnogradu na Ukrainie. Współpracujemy od ponad 10 lat – wspólnie angażujemy się w pomoc dzieciom z uszkodzeniem słuchu. Od wybuchu wojny pomagaliśmy m. in. w zdobyciu baterii i części do implantów ślimakowych. Obecnie w Winogradzie znajduje się rodziny uchodźców z małymi dziećmi.

W dniu konferencji będziemy zbierać dla nich mydło i inne środki czystości.

 

Wydarzenia towarzyszące konferencji:

Warsztaty dla dzieci 9.00 – 12.00 – studenci II roku pedagogiki społeczno-opiekuńczej z terapią pedagogiczną PANS zapraszają na plenerowe warsztaty dla dzieci z uszkodzeniem słuchu powyżej 4 r.ż.  i ich rodzeństwa (młodsze dzieci pod opieką rodziców).

Konieczne zgłoszenie u logopedy prowadzącego zajęcia w szpitalu lub przesłanie informacji mailem: wadasluchu@gmail.com  lub  wadasluchu.konferencja@gmail.com  do 25 maja 2023.

Miejsce spotkania – przed wejściem głównym.                                                          

Konkurs dla dzieci i młodzieży: 

Wykonaj pracę plastyczną Moja podróż do mowy”.

Technika dowolna, format A3.

Wszystkie prace wezmą udział w wystawie podczas konferencji. Dla zwycięzcy przewidziana nagroda !!!

Pytania i wątpliwości prosimy kierować do logopedów prowadzących zajęcia w szpitalu lub pod nr tel. 134378259, wadasluchu@gmail.com

Prace można zostawić osobiście lub przesłać na adres Stowarzyszenia.

Promocja książki wydawnictwa APS;

Katarzyna Ita Bieńkowska – Holistyczna koncepcja wspierania procesu nabywania mowy przez dzieci z uszkodzeniem słuchu w mikrosystemie rodzinnym – „Podróż doMowy”;

Monografia przybliża wyniki dwóch dekad badań własnych. W świetle teorii bioekologicznego rozwoju człowieka ukazano czynniki determinujące proces nabywania mowy przez dzieci z uszkodzeniem słuchu w mikrosystemie rodzinnym. Podróż doMowy to autorska, holistyczna koncepcja wspierania tego procesu. Umożliwia włączenie dzieci z US w główny nurt życia społecznego, zgodny z neurobiologicznymi regułami nabywania mowy. A to pozwoli im odzyskać podmiotowość zatraconą w dotychczasowym systemie wsparcia.

Autorka proponuje przełożenie akcentu ze specjalistów na rodziców i skupienie się na ich naturalnym potencjale do bycia kompetentnymi w rozwijaniu mowy u własnego dziecka. Proponuje odejście od medykalizacji i wykorzystanie możliwości, jakie dają współczesne urządzenia wspomagające słyszenie. Ponadto przybliża sprawdzone rozwiązania praktyczne na drodze redefinicji ról podmiotów tego procesu: dziecka, terapeuty, a zwłaszcza rodziców.

Publikacja jest skierowana do szerokiego grona osób zawodowo, społecznie i prywatnie związanych z dziećmi z uszkodzeniem słuchu. Materiał w niej zawarty z powodzeniem może stanowić źródło inspiracji dla społecznej zmiany, w której efekcie podjęte zostaną działania, w tym międzyresortowe, mające na celu jak najwcześniejszą pomoc dzieciom z US i ich rodzinom.

 

 

IV konferencja naukowo-szkoleniowa