Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 1. Różnego rodzaju rehabilitację dzieci i młodzieży z wadą słuchu i innymi zaburzeniami językowymi.
 2. Organizowanie konferencji, szkoleń, posiedzeń, wystaw i pokazów.
 3. Współudział przy organizacji kursów i wykładów służących rozwojowi rehabilitacji i profilaktyki niedosłuchu
 4. Występowanie do terenowych organów władzy, administracji państwowej i instytucji prywatnych z wnioskami w sprawie dzieci i młodzieży z wadami słuchu i innymi zaburzeniami komunikacji i języka.
 5. Współpraca z właściwymi organami władzy i administracji, zakładami pracy, instytucjami, organizacjami społecznymi i politycznymi w zakresie realizacji celów stowarzyszenia.
 6. Udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży z wadami słuchu i innymi zaburzeniami komunikacji i języka.
 7. Współpracę z międzynarodowymi i krajowymi organizacjami o podobnym profilu działania.
 8. Współpracę przy organizowaniu czynnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu i innymi zaburzeniami komunikacji i języka w zakresie sportu, turystyki, kultury, zdrowia, rekreacji i in.
 9. Podejmowanie innych prac zmierzających do zapobiegania powstawaniu wad słuchu oraz podnoszenia poziomu rehabilitacji i opieki socjalno-bytowej.
 10. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży.
 11. Prowadzenie banku aparatów słuchowych.
 12. Pomoc w leczeniu i rehabilitacji ofiar wypadków drogowych z zaburzeniami słuchu lub mowy.
 13. Opracowanie i propagowanie materiałów do pracy z osobami z wadą słuchu i innymi zaburzeniami komunikacji i języka.
 14. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami komunikacji i języka z rodzin obciążonych genetycznie, wielodzietnych, alkoholowych lub patologicznych.