Stowarzyszenie od 1992 roku rozwija swoją działalność organizując różne formy pomocy dla dzieci i rodziców. Obecnie opieką obejmujemy ponad 120 dzieci z wadą słuchu i innymi zaburzeniami językowymi. Przede wszystkim prowadzimy wszechstronną rehabilitację oraz organizujemy turnusy rehabilitacyjne i zajęcia integracyjne. Ponadto popularyzujemy wiedzę na temat możliwości, jakie stwarza medycyna przed dziećmi niedosłyszącymi. Organizujemy konferencje naukowe oraz szkolenia dla nauczycieli przedszkoli i szkół masowych, do których uczęszczają nasi podopieczni. Ponadto współpracujemy z instytucjami społecznymi, oświatowymi i kulturalnymi, mając na celu jak najlepszą integrację dzieci z wadą słuchu ze społeczeństwem.

Szanowni Państwo, również i Wy możecie pomóc podopiecznym Stowarzyszenia przekazując 1% podatku na naszą organizację.

Dzięki Waszemu wsparciu ponad 90 % dzieci objętych naszą opieką uczęszcza do szkół masowych w miejscu ich zamieszkania. Oznacza to dla nich możliwość rozwijania się w cieple rodzinnego domu, bez konieczności wyjazdu do szkoły specjalnej z internatem.

Dotychczasowe wspólne działanie rodziców, terapeutów, dzieci i coraz liczniejszych przyjaciół pozwala na realizowanie głównego celu, jakim jest rozwój umiejętności komunikacyjnych i językowych dzieci oraz integracja ze środowiskiem, w którym żyją, tak aby w przyszłości mogły stać się samodzielnymi dorosłymi ludźmi, funkcjonującymi na równi ze słyszącymi.

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU NA RZECZ NASZEGO STOWARZYSZENIA?

Znając wysokość podatku, oblicz 1% od kwoty i wpisz numer KRS 0000 189778 we wskazanym polu.

Obowiązek wpłaty 1% podatku na wskazaną organizację będzie ciążył na Urzędach Skarbowych.

Bardzo dziękujemy!