Celem Stowarzyszenia jest:
  1. Zrzeszanie ludzi dobrej woli w celu zapewnienia pomocy i opieki członkom i ich dzieciom z wadami słuchu oraz innymi zaburzeniami komunikacji i języka we wszystkich sprawach życiowych.
  2. Inicjowanie i współdziałanie w organizowaniu różnych form opieki socjalnej oraz współdziałanie w tym zakresie z centralnymi i terenowymi organami władzy i administracji rządowej oraz samorządowej, a także z zainteresowanymi instytucjami.
  3. Współdziałanie ze szkołami, przedszkolami i innymi placówkami opieki, wychowania i zdrowia, zakładami pracy i organizacjami społecznymi w rozwijaniu sieci placówek oświatowych i akcji opiekuńczych, wychowawczych i zdrowotnych oraz inne działania mające na celu propagowanie trudności towarzyszących różnego typu zaburzeniom językowym.
  4. Rozwijanie działalności popularyzatorsko-propagandowej za pośrednictwem środków masowego przekazu.
  5. Inicjowanie, współdziałanie i rozwijanie specjalnych form pomocy i opieki dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu oraz organizowanie i prowadzenie innych form działalności mających na celu tworzenie korzystnych warunków prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z wadami słuchu i/lub innymi zaburzeniami językowymi.
  6. Pomoc niesłyszącym ofiarom wypadków drogowych oraz osobom, które w wyniku wypadku drogowego lub przestępstwa całkowicie lub częściowo utraciły słuch lub mają innego rodzaju zaburzenia utrudniające porozumiewanie się.