Uchwała Zarządu Nr 01/2014

Plan pracy Stowarzyszenia Rodziców Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie na rok 2014

  • Kontynuowanie działalności mającej na celu popularyzacje problemów dzieci z wadą słuchu i innymi zaburzeniami językowymi na terenie województwa
  • Podkarpackiego (artykuły w gazetach, wydanie materiałów promocyjnych, wywiady w radiu).
  • Organizacja turnusu rehabilitacyjnego oraz spotkań integracyjnych, np. dnia dziecka, zabawy karnawałowej lub mikołajowej.
  • Koordynacja programu rehabilitacji domowej Fundacji Orange ,,Dźwięki Marzeń”.
  • Druk materiałów szkoleniowych.
  • Szkolenie kadry. .
  • Zakup pomocy i materiałów koniecznych do prowadzenia zajęć.
  • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji oraz korespondencji.
  • Działalność mająca na celu pozyskanie funduszy na planowane zadania.
  • Współpraca z placówkami samorządowymi i rządowymi.