Pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd, który jest organem wykonawczym Stowarzyszenia,
nadzorującym jego bieżącą działalnością. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Do kompetencji Zarządu należy:

 • Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 • Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutowymi;
 • Rozpatrywanie i uchwalanie planów pracy i preliminarzy budżetowych;
 • Sporządzanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
 • Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań majątkowych;
 • Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 • Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków;
 • Przyjmowanie nowych członków;
 • Prowadzenie ewidencji członków;
 • Podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania i zwalniania pracowników etatowych oraz warunków ich zatrudniania;
 • Opracowanie regulaminu działania Zarządu oraz przedstawienie go Walnemu Zebraniu Członków;
 • Rozpoznawanie wniosków i zaleceń Rady Nadzorczej i podejmowanie działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;

W skład Zarządu wchodzą:

Piotr Krzysztof (prezes);
Marzena Głowińska (prezes do spraw merytorycznych);
Renata Rzeźnikiewicz (skarbnik) ;
Janusz Kilar (sekretarz);
Paweł Jarosz (członek).

Rada Nadzorcza jest organem nadzorującym i kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.

W Radzie Nadzorczej Stowarzyszenia zasiadają:

Katarzyna Bieńkowska – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
Edyta Guzik;
Grażyna Nowotnik;

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

 • Nadzór i kontrola całokształtu Stowarzyszenia;
 • Dokonywanie co najmniej raz w roku pełnej kontroli działalności Stowarzyszenia;
 • Wydawanie Zarządowi zaleceń pokontrolnych;
 • Sporządzanie sprawozdań ze swej działalności i występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla Zarządu;
 • Zawieszanie w prawach członków Zarządu w przypadku rażącego naruszenia Statutu lub działania na szkodę Stowarzyszenia;
 • Prawo do uzupełniania składu Zarządu do czasu zwołania najbliższego Walnego Zebrania Członków.