Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu zostało założone w 1992 roku w Krośnie przez grupę rodziców dzieci z wadą słuchu, które nie miały żadnej szansy na rozwój w rodzinnym mieście ani w najbliższej okolicy. Większość dzieci ma dysfunkcję słuchu, z których część posiada wady sprzężone z niedosłuchem. Pozostałe z innymi zaburzeniami językowymi: autyzm, afazja, dyslalia, alalia, zespół Downa. Najmłodsze ma w tej chwili 4 miesiące, a najstarsze wchodzą w życie dorosłe. Każde z nich bez względu na wiek i rodzaj schorzenia musi jeździć na diagnostykę do najbliższego ośrodka, który znajduje się aż w Warszawie. Również tam znajduje się najbliższy ośrodek implantacyjny.

Wychodząc naprzeciw tym problemom, z roku na rok Stowarzyszenie rozwija swoją działalność organizując różne formy pomocy dla dzieci i rodziców. Przede wszystkim prowadzimy terapię i rehabilitację dzieci z wadą słuchu, organizujemy turnusy rehabilitacyjne i zajęcia integracyjne. Dodatkowo prowadzimy grupy wsparcia dla rodziców, których dzieci mają wadę słuchu. Popularyzujemy wiedzę na temat możliwości, jakie stwarza medycyna przed dziećmi niedosłyszącymi. Organizujemy konferencje oraz szkolenia dla nauczycieli przedszkoli i szkół masowych, do których uczęszczają nasi podopieczni. Ponadto współpracujemy z instytucjami społecznymi, oświatowymi i kulturalnymi, mając na celu jak najlepszą integrację dzieci z wadą słuchu ze społeczeństwem.

Wspólne działanie rodziców, terapeutów, dzieci i coraz liczniejszych przyjaciół pozwala na realizowanie głównego celu stowarzyszenia, jakim jest rozwój umiejętności komunikacyjnych i językowych dzieci oraz integracja ze środowiskiem, w którym żyją, tak aby w przyszłości mogły stać się samodzielnymi dorosłymi ludźmi, funkcjonującymi na równi ze słyszącymi.

Dzięki naszym staraniom ponad 90 % dzieci objętych naszą opieką uczęszcza do szkół masowych w miejscu ich zamieszkania. Oznacza to dla nich możliwość rozwijania się w cieple rodzinnego domu, bez konieczności wyjazdu do szkoły specjalnej z internatem.


Przeczytaj, co pisze o nas prasa: