INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH /RODO/

 

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianami w prawie ochrony danych osobowych związanych z wejściem w życie Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. UE L 119/1 z 4.5.2016R) zwanego dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, zawiadamiamy, że:

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie, ul. Korczyńska 57/326, 38-400 KROSNO w  ramach organizacji i realizacji:

– konsultacji/diagnozy/ terapii logopedycznej, pedagogicznej oraz psychologicznej

– turnusów rehabilitacyjnych

– rehabilitacji domowej

– wypoczynku dla dzieci – półkolonii,

– zabaw/spotkań/wycieczek integracyjnych

– badań naukowych/genetycznych

– projektów unijnych

może przetwarzać dane osobowe dzieci, ich rodziców (opiekunów prawnych) oraz terapeutów.

 

Chęć uczestnictwa w zadaniach statutowych organizowanych przez Stowarzyszenie Rodziców  i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu, związana jest z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

……………………………………………………                                                                                  …………………………………………………………

(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna/terapeuty                                                                               (Miejscowość, data)

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

  1. Administratorem danych zawartych w dokumentach umożliwiających kwalifikację a tym samym udział w zadaniach statutowych jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie, Korczyńska 57/326, 38-400 KROSNO. Możecie się Państwo kontaktować z nami listownie na powyższy adres, lub mailowo na adres:

wadasluchu@gmail.com, lub pod numerami:  tel/fax: (013) 43 78 259, tel.: 507 144 062

  1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO, na podstawie Rozporządzeniu MEN z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w Ustawie z dnia 11.09.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.
  2. Celem przetwarzania danych osobowych jest:

a/ realizacja świadczeń usług terapeutyczno-rehabilitacyjnych i medycznych,

b/ organizowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz rehabilitacji domowej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz rozliczenie z fundacjami i placówkami dysponującymi funduszami ze środków PFRON.

c/ organizowanie wypoczynku dla dzieci – półkolonii,

d/organizowanie zabaw/spotkań/wycieczek integracyjnych

e/umożliwienie udziału w badań naukowych/genetycznych

f/ konstruowanie i realizacja projektów ze środków UE

 

  1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do organizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu.

Niepodanie danych spowoduje brak możliwości udziału  dzieci i młodzieży w powyższych zadaniach.

 

  1. Państwa dane możemy przekazywać:

– osobom upoważnionym przez nas, w tym: naszym współpracownikom, zatrudnionej kadrze, opiekunom i opiece medycznej, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

– innym upoważnionym przez nas odbiorcom, w tym: właścicielom ośrodków rehabilitacyjno – wypoczynkowych, ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym dla nas pomoc prawną, podmiotom świadczącym dla nas usługi księgowe,

– firmom, które świadczyć będą np. usługi kulturalno- oświatowe lub sportowe;

– instytucjom państwowym, które z mocy prawa mogą żądać przekazania danych, np. kontroli.

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy i realizacji zobowiązań, a także w okresie, w którym przepisy nakazują przechowywać dane tj. 5 lat, czas określony w Ustawie z dnia 11września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.
  2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Jeżeli w trakcie wycofacie Państwo swoja zgodę na przetwarzanie danych to wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Prosimy o potwierdzenie, czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu dla potrzeb niezbędnych do realizacji wyżej wymienionych zadań statutowych, danych osobowych Pana/Pani Dziecka, które przekazał/a nam Pan/Pani podczas procedury przyjęcia Dziecka na konsultację/terapię/diagnozę, wywiadu/rozmowy z terapeutą/ lekarzem/ psychologiem, wypełniając kwestionariusze czy zgłoszenia uczestnictwa, przekazując kopie orzeczeń, opinii, wyników badań lekarskich

w tym: imię, nazwisko Opiekuna i Dziecka, datę i miejsce urodzenia Dziecka, adres zamieszkania Dziecka, informacje o stanie zdrowia Dziecka.

Prosimy, wyraźnie potwierdzić, iż Pan/Pani zgadza się, abyśmy przetwarzali podane przez Pana/Panią dane, o których mowa powyżej:

™  NIE

™   TAK, zgadzam się na to, abyście przetwarzali podane przeze mnie dane, o których mowa wyżej,  w tym dane szczególnych kategorii, w powyżej wskazanych celach.

Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka w celach promocyjno-marketingowych Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu

 

™ Wyrażam zgodę

™ Nie wyrażam zgody na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku mojego dziecka……………………………………………………………… w postaci fotografii cyfrowej, przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w tym w szczególności na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej organizacji prowadzonej za pośrednictwem: strony internetowej www.wadasluchu.org

 

 

……………………………………………………                                                                                  …………………………………………………………

(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna/terapeuty                                                                               (Miejscowość, data)