Co zrobić, aby zostać Członkiem Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu?

Pobierz wzór  –  „Deklaracji członkowskiej”.
Zapłać wpisowe w wysokości 100 zł.
Opłacaj regularnie składki członkowskie – 120 zł/rok.

Wpłać na rachunek stowarzyszenia składkę członkowską

ZA BIEŻĄCY ROK DO 31 stycznia,

z zastrzeżeniem, że nowi członkowie opłacają składkę w terminie 30 dni od daty złożenia deklaracji członkowskiej.

Członkowie, którzy zadeklarowali chęć realizowania celów statutowych Stowarzyszenia posiadają PRAWA I OBOWIĄZKI!!!

Członek zwyczajny ma prawo:
–wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
–uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
–zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
–korzystać z urządzeń i pomocy organizacyjnej Stowarzyszenia;
–nieodpłatnego przekazania oraz wypożyczenia na rzecz innych członków Stowarzyszenia urządzeń poprawiających słyszenie;

Członek zwyczajny ma obowiązek:
–brać czynny udział w Walnym Zebraniu Członków;
–brać czynny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia;
–opłacać składki w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków;
–przestrzegać postanowień statutowych;
–pozyskiwać 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia;