DZIAŁANIA:

  1.  Zajęcia edukacyjne dla dzieci 4-8 lat – są to spotkania dzieci niesłyszących z trenerem, prowadzone w Krośnie i w Preszowie w grupach 5-cio osobowych (3 grupy w Krośnie, 1 grupa w Preszowie). Cykl zajęć przewidziano na okres 3 miesięcy – 12 spotkań (1,5 godziny każde). Tematyką przewodnią będzie urbanizacja i kultura na terenie pogranicza polsko-słowackiego
  2.  Plenerowe Warsztaty Integracyjne – 7-dniowe warsztaty dla dzieci o charakterze transgranicznym. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 4-8 lat, koncentrują się na tematyce historii, kultury i roli miast w kształtowaniu się i rozwoju regionu podkarpacia na tle pogranicza polsko-słowackiego.Są kontynuacją 3 – miesięcznego cyklu zajęć edukacyjnych. Sprawdzeniem nabytej teorii w plenerze miejskim. Zorganizowane bowiem będą w Rzeszowie dla dzieci z Polski i Słowacji. W ramach warsztatów prowadzone będą zajęcia edukacyjne, konkursy i zabawy. Wyjazd obejmuje dwie jednodniowe wycieczki do okolicznych miast i miejscowości (Przemyśl, Krasiczyn, Jarosław, Lubaczów, Przeworsk) oraz wybranych instytucji w Rzeszowie (muzea, telewizja regionalna).
  3. Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży 9-16 lat – są to spotkania dzieci niesłyszących z trenerem. Prowadzone w Krośnie i w Preszowie w grupach 5-cio osobowych (3 grupy w Krośnie, 1 grupa w Preszowie). Cykl zajęć trwa 3 miesiące – 12 spotkań (1,5 godziny każde). Tym razem wezmą w nich udział dzieci starsze, bo w wieku 9-16 lat. Przejdą teoretyczny trening samodzielności i radzenia sobie w mieście, w różnego rodzaju instytucjach.
  4. Przegląd Dziedzictwa i Kultury Miast Pogranicza – 7-dniowy wyjazd ma również charakter trans graniczny. Odbywa się w Preszowie. Organizowany jest dla dzieci i młodzieży z Polski i Słowacji w wieku 9-16 lat. Jest kontynuacją 3 – miesięcznego cyklu zajęć edukacyjnych. W ramach przeglądu prowadzone będą zajęcia edukacyjne, konkursy i zabawy.  W trakcie jego trwania zorganizowana będzie jednodniowa wycieczka szlakiem miast i miasteczek kraju Preszowskiego (Stara Lubovna, Bardejów).
  5. Publikacja edukacyjna – Podręcznik metodyczny do pracy z dziećmi z wadą słuchu – publikacja dwujęzyczna (w języku polskim i słowackim) o charakterze edukacyjnym. Prezentuje kompleksową systematykę pracy terapeutyczno-rehabilitacyjnej z dziećmi z wadą słuchu. Prezentowane podejście uwzględnia wagę różnorodności form terapii oraz zajęcia indywidualne i grupowe.
  6. Seminaria szkoleniowe dla rodziców dzieci niesłyszących i terapeutów ze Słowacji – zaplanowano 2 cykle seminariów dla 30 osób łącznie (po 15 osób w każdym cyklu), każdy cykl obejmuje 40 godzin kształcenia. Seminaria szkoleniowe prowadzone będą przez trenerów polskich. Przewidziane dla rodziców i terapeutów słowackich, zajęcia będą obejmowały prezentację nowoczesnych metod terapii oraz form rehabilitacji dotychczas słabo rozwiniętych lub niestosowanych przez słowackich terapeutów. Przewidziano zajęcia dotyczące czynników wpływających na proces poprawy sposobów komunikacji z otoczeniem dzieci z wadą słuchu.
  7. Akcja informacyjno-promocyjna – działania dotyczące promocji transgranicznych zajęć mających na celu poprawę poziomu komunikacji osób z wadą słuchu w oparciu o różnorodne formy terapii przy wykorzystaniu dziedzictwa kulturalno-historycznego regionów pogranicza, przewidziano zorganizowanie audycji radiowej, dystrybucję publikacji edukacyjnej, emisję artykułów w prasie i w internecie, opracowanie plakatu i t-shirtu promocyjnego projektu, prowadzenie strony internetowej projektu.
  8. Zarządzanie projektem – opracowano strukturę zarządzania projektem z udziałem kadry polskiej  i słowackiej, zaplanowano spotkania robocze w trakcie zajęć edukacyjnych i seminariów szkoleniowych, wspólne przygotowanie spotkań integracyjnych: warsztatów i przeglądu, wspólne opracowanie publikacji, dystrybucję publikacji oraz realizację akcji informacyjnej po obu stronach granicy, założono przeprowadzenie ewaluacji projektu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.