Cel  główny:

  • Przeciwdziałanie marginalizacji, wykluczeniu osób z wadą słuchu z uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym,

Cele szczegółowe:

  • Podniesienie poziomu umiejętności oraz wiedzy dotyczącej możliwości swobodnego funkcjonowania osób z wadą słuchu, samodzielnego radzenia sobie w życiu, pełnego, integralnego uczestniczenia w społeczeństwie i jego kulturze;
  • Wzrost poczucia własnej wartości, zmiana mentalności, poprawa samooceny oraz satysfakcji z życia w społeczeństwie osób z wadą słuchu,
  • Podniesienie poziomu edukacji rodziców i terapeutów – nauczycieli po stronie słowackiej na temat innowacyjnych metod terapii dzieci niesłyszących i ich funkcjonowania w szkole i grupie rówieśniczej,
  • Promowanie kultury i dziedzictwa narodowego terenów pogranicza poprzez wspólne poznawanie miast, ich znaczenia kiedyś i obecnie.

Projekt sprzyja realizacji celów określonych dla III osi priorytetowej PWT  Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Zaplanowane spotkania transgraniczne  oraz zajęcia edukacyjne i seminaria szkoleniowe są oparte na zasadzie działań „ludzie dla ludzi”, m.in. zawierają kompleksowe rozwiązania sprzyjające poprawie poziomu integracji osób niesłyszących z całym społeczeństwem, implementują nowoczesne podejście do metod edukacyjnych podczas seminariów przeznaczonych dla rodziców dzieci z wadą słuchu oraz terapeutów ze Słowacji.

Liczbę potencjalnych beneficjentów projektu powiększa wydanie i dystrybucja publikacji oraz akcja informacyjna przygotowana z myślą o poprawie poziomu życia osób niesłyszących po obu stronach granicy.

Ze względu na kompleksowość i skuteczność zaplanowanych działań, realizacja projektu stanowi solidną podstawę dla kolejnych tego typu regularnych przedsięwzięć w przyszłości.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.