• Założeniem projektu jest ukazanie dzieciom i młodzieży niesłyszącej wielokulturowych korzeni ludności zamieszkującej pogranicze polsko – słowackie.
  • Istotą wszystkich zadań jest prezentacja niezależnego i swobodnego funkcjonowania dzieci i młodzieży z wadą słuchu w systemie społecznym we wszystkich dziedzinach życia, z uwzględnieniem możliwości komunikowania się i posiadania wiedzy o wielokulturowym pochodzeniu.
  • Efektywność działań przejawia się w procesie integracji dzieci i młodzieży niesłyszącej z pozostałą częścią społeczeństwa, zwiększeniem ich aktywności społecznej poprzez otwarty dialog, decyzyjność w kształtowaniu pozytywnego przekazu i poczuciu własnej wartości.
  • Uczniowie placówek przedszkolnych i szkolnych w dobie edukacji inkluzyjnej nie mogą zostać pozbawieni możliwości aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, kółkach zainteresowań oraz z aktywnych form korzystania z dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego kraju, zwłaszcza w czasach zaawansowanej technologii informacyjnej.
  • Ten aspekt ujęto w przeszczepieniu nowatorskiego podejścia do niesłyszących na grunt słowacki. Wieloletnie doświadczenia obu partnerów pokazują, że najlepiej językowo i społecznie rozwijają się te dzieci, które uczestniczą w zróżnicowanych formach zajęć.
  • Projekt tym razem zachęca do wysublimowanego poznawania pogranicza jako regionu o ciekawej topografii i historii oraz do dialogu społeczeństwa z uczestnikami projektu na temat zdobytej wiedzy o świecie zamieszkiwanym dawniej przez odmiennych kulturowo Łemków.
  • Przyjęta forma zajęć i wyjazdów integracyjnych dzieci i młodzieży tworzy warunki do współpracy i integracji w grupach międzynarodowych, sprzyja doświadczaniu i poznawaniu różnorodności kulturowej, językowej i geograficznej.